woensdag 1 juni 2011

Interview (nl): 1349

De Noorse band 1349 is een grote naam binnen de black metal. Ondanks enkele stijlexperimenten op hun laatste albums zijn ze absoluut zuiver in hun stijl en optredens. Gitarist Archaon gaf tekst en uitleg over de band.

- Wat houdt black metal in volgens jullie?

We zien onze muziek als een vorm van obscure kunst. Als een manier waarop we ons op een brede manier kunnen uiten.

- Sommige bands zien black metal als pure duivelsaanbidding op een theïstische manier. Wat vind je daarvan? Zou dat de definitie van black metal moeten zijn?
Dat moet iedereen maar voor zichzelf bepalen. Ik zie het nut niet van het opleggen van regels en grenzen in het bestaan. Religie maakt alles een stuk makkelijker door een soort raamwerk te bieden. Hoe je je leven moet leiden volgens specifieke regels. Dat zal voor sommige mensen werken, maar niet voor mij.

- Wat is het belangrijkste doel van de band? Gaat het om het overbrengen van een boodschap of gaat het om het maken van duistere kunst?

Het belangrijkste doel van 1349 is om onze eigen verlangens naar het maken van dit soort muziek te vervullen. Het zal wel klinken als een cliché, want zoveel bands zeggen het, maar dat is de reden waarom we het nog steeds belangrijk vinden om te doen wat we doen, onder de naam 1349. Het is ons boven het hoofd gegroeid, bij wijze van spreken. En nu leeft het zijn eigen leven. Zolang we het gevoel hebben dat we iets toe te voegen hebben is er potentieel en interesse, weet je. Niemand van ons “moet” dit doen, maar we kiezen ervoor om door te gaan. 

- Jullie eerste demo’s zijn eind jaren ’90 uitgebracht. Was het zwaar om een plek te vinden tussen al die andere bands? Heb je het gevoel dat jullie als originele band gezien werden?

In de tijd dat 1349 werd opgericht was ik nog geen bandlid. De jongens hadden al vrij vroeg een demo opgenomen voor zichzelf en een jaar later hebben een ze nieuwe opgenomen met de titel Chaos Preferred en dat was de eerste indruk die ik kreeg. Er was een hoop potentie hoorbaar en ik ben toen gevraagd om de ruimte van gitarist te vullen. Dat heb ik gedaan. De band had een behoorlijke ambitie, een honger naar het creëren van iets anders dan al die uitgemolken subgenres die destijds bestonden. Ik zie mezelf graag als het laatste stukje van de puzzel, de nadruk leggend op snelheid en techniek. Vanaf dat moment zijn we steeds heel , heel hard aan het werk geweest en net voor Liberation uitkwam in 2003, kregen we echt aandacht in de scene.

- Noorwegen was altijd het black metalland bij uitstek, maar tegenwoordig lijkt het wel of andere landen het stokje hebben overgenomen en dat er uit Noorwegen voornamelijk zogenoemde post-blackbands komen. Wat vind je daarvan? 

Ik volg de scene niet genoeg om hier iets over te kunnen zeggen. Zo nu en dan hoor ik een geweldige band, ook binnen de black metal, net als in andere genres. Als ik zo’n band tegenkom dan richt ik mijn aandacht daarop.

- Hoe is het om met Frost te werken? Hij zal het wel verschrikkelijk druk hebben met Satyricon.

Hij is een geweldige artiest met talenten die veel verder gaan dan zijn drumwerk. Het spelen in twee bands houdt hem behoorlijk bezig, maar het werkt… Ik denk dat het hier vooral gaat om prioriteiten stellen. Als hij een keer niet mee kan op tour, dan hebben we het geluk dat we met andere getalenteerde drummers kunnen spelen zoals Tony Laureano (ex Nile, Dimmu Borgir, enz.).

- Candlelight staat bekend als een behoorlijk groot label. Waarom hebben jullie bij Indie Recordings getekend?

De meeste noemenswaardige Noorse bands zitten bij Indie. Ik zou ook niet zeggen dat ze heel anders zijn. Toen ons contract bij Candlelight afliep, kwam Indie met het beste aanbod, dus is de keuze vanzelfsprekend op hun gevallen.

- Jullie hebben getourd met Celtic Frost en Triptykon. Wil 1349 meer trash metal?

In de muziek van 1349 zijn veel verschillende invloeden en inspiratiebronnen te horen, waaronder trash metal, naast bijvoorbeeld black en death metal. We zullen doorgaan met het maken van muziek zoals het voor ons gevoel het beste werkt. Dat gezegd hebbende: Celtic Frost is een absolute favoriet voor sommige van ons. Carcass, waarmee we ook getourd hebben is een andere.  

- Ik heb meerdere black metalmusici horen vertellen dat ze van elektronische muziek houden. Denk je dat dat toeval is?

Ik heb absoluut geen idee.

- 1349 komt voor in het fotoboek True Norwegian Black Metal van Peter Beste. Hoe zijn jullie met hem in contact gekomen? Wat vind je van zijn boek?

Frost heeft hem op een of andere manier leren kennen en daarna heeft hij een photoshoot geregeld in een grot. De foto’s zijn geweldig geworden, zoals zoveel van Peters foto’s. Het boek is cool. Enig in zijn soort, zou ik zeggen. 

- Binnen een paar weken wordt The Slayer Diaries uitgebracht. Ken je dat boek? Wat vind je van het idee?

Nee, daar heb ik niets over gehoord.

- De media-aandacht rond black metal is niet meer zo enorm als eerst. Zelfs in de metalmedia niet. Vind je dat een goede zaak?

Er zitten twee kanten aan, om het zo maar te zeggen. In de muziekwereld is de een afhankelijk van de ander, dus op die manier werkt het denk ik in ons voordeel. Aan de andere kant denk ik dat elke genre binnen de metal de neiging heeft om te verzwakken en uit te sterven als gevolg van het deel worden van een trend. 1349 zal daar zeker niet bij horen. Ik houd er liever mee op dan dat 1349 zo zou worden. Volgens mij denken we er binnen de band allemaal zo over.

- De reacties op het vorige album, Revelations Of The Black Flame, waren nogal wisselend. Hoe belangrijk zijn recensies voor jullie? Hebben ze enig effect op jullie muziek?

Nee, absoluut niet. Als er iets is wat we willen proberen, dan doen we dat, zoals ik bij je vorige vraag net ook al zei. Wat betreft Revelations Of The Black Flame: we wisten van tevoren dat het album nogal wat teweeg zou brengen, maar we wisten ook dat dit op dat moment voor ons nodig was om te doen.

- Demonoir bevatte veel traditionelere black metal dan zijn  voorganger. Vonden jullie dat noodzakelijk, of is het album gewoon het resultaat van een natuurlijke ontwikkeling?


Veel van het materiaal van de laatste albums is in dezelfde periode geschreven, dus daarna volgde het proces van verdelen van de verschillende nummers over de twee albums. Op die manier is Demonoir meer een opvolger van Hellfire dan van Revelations… Persoonlijk zie ik Demonoir als een veel diverser, geraffineerder en complexer album dan bijvoorbeeld Hellfire, hoewel de meeste nummers vrij snel zijn.  

- Welke black metalbands raad je aan?Zijn er bands die volgens jou ondergewaardeerd worden?


De laatste band die mijn aandacht trok was het Amerikaanse Wolves in the Throne Room. En ik vind dat het laatste album van Dodheimsgard enorm onderschat wordt. Het is een meesterwerk!

- Is er enige kans op een concert in Nederland binnenkort?

We zijn momenteel bezig met het plannen van een Europese tour met onze nieuwe concertorganisator, Factory Music. Dus het antwoord op je vraag is ja, dat is zeer waarschijnlijk.

- Wanneer kunnen we een nieuw album verwachten? Weer wat stijlveranderingen?

Het zou volgens mij zonde zijn als de apocalyps niet vergezeld zou worden door een 1349-album, dus… De wereld gaat toch ten onder in 2012? We zullen wel zien en wij zijn de uitverkorenen om erbij te zijn, vertegenwoordigend. En, zoals altijd: verwacht het onverwachte…

- Bedankt voor dit interview!

Interview (en): 1349

Norwegian band 1349  is a big name in black metal. Despite some experimental elements in their recent albums they are definitely pure in their style and performance. Guitar player Archaon was willing to provide some info.

- What is black metal all about for 1349? 

In 1349, we see our musical form of somewhat obscure art, as a channel where we can express ourselves in a wider aspect.

- Some bands see black metal as a pure worship of Satan in a theistic way. What do you think about that? Should that be the definition of black metal? 


I'll let that be up to each and everyone to make their mind up themselves- as I cannot see the point in putting up rules and boundaries in one's existence. Religion makes the game a whole lot easier, putting up a frame for how to live your life according to a specific set of rules. For some I guess that can work in a constructive way- however, not for me.

- What is the main goal for the band? Is it mainly about a message, or is it about making dark art?

The main goal for 1349 is to fulfill our own desires with regards to making the kind of music that we do. It may sound like a clichè because a lot of bands say that, but it's genuinely why we still care to do what we do, under the banner of 1349. It has outgrown us, so to speak... And now lives it's own life. As long as we feel that we have something to add, there is potential and interest, you know. None of us "has" to do this- but we choose to continue creating more dimention to 1349.

- Your first demo’s were released at the end of the ‘90’s. Was it hard to compete with the other well known bands? Did you feel you were accepted as an original band?
 

Back in the time when 1349 was formed, I wasn't a part of the band. The guys recorded a demo that they kept for themselves very early, then a year later they recorded a new demo called "Chaos Preferred" which was the first impression that I got. There was a lot of potential there, and when I was asked whether I wanted the space as guitarist, I accepted. The band seemed to have a lot of drive, a hunger to create something in opposition to all the watered out subgenres at the time. I like to think that I was the last part of the puzzle, laying focus on speed and musical techniques. From that moment and forward, we kept working really, really hard and prior to the release of "Liberation" (2003), we started to gain attention in the scene for real.

- Norwegian black metal was the main source for the genre, but nowadays it seems that other countries are taking over and that Norway is more represented in the post-black genre. What are your views on this?

I don't follow the scene enough to comment on this. Every now and then, there is a great band- also within Black Metal, as with most genres of music. Whenever I stumble across such a band, I focus attention towards that.

- How is it to work with Frost? He must be extremely busy with Satyricon.

He is an awesome artist with talents exeeding his work behind the drum kit. Playing in two bands keeps him busy, but makes it work... I suppose prioritation is the keyword here. Whenever he has been unable to join us on the road, we've been lucky enough to enjoy the pleasure of playing with other talented drummers, such as Tony Laureano (ex-Nile, Dimmu Borgir etc.)

- Candlelight is known as a pretty big label. Why did you sign with Indie Recordings?
 

Indie has got most of the Norwegian bands worth mentioning today, I'd say they're not way off in what they're doing either. When our contract with Candlelight expired, Indie came up with the best offer- so the choice panned itself out towards them.

- You’ve toured with Celtic Frost and Triptykon. Is 1349 longing for more thrash metal?

In 1349's music, one can hear many different influences and sources of inspiration, thrash metal being one of them- besides for instance Black and Death metal. We will continue to make music the way we feel it works best. When that is said: Celtic Frost is a top favourite band for some of us, Carcass (which we've also toured with)  being another one.

- I’ve heard numerous of black metal musicians tell that they are “in to” electronic music. Do you think that this is coincidence?
 

I have absolutely no idea.

- 1349 appeared in Peter Beste’s book True Norwegian Black metal. How did you get in contact with him? What do you think about the book he made?

Frost was the one that somehow got to know him, and after that arranged a photo shoot in a cave. The pictures turned out great, just like a lot of Peter's pictures have done. The book is cool, a one-of-it's-kind, I'd say.

- In a few weeks The Slayer Diaries will be released. Have you heard of this book? What do you think of the idea behind it?

No, I wasn't familiar with that.

-  The media attention around black metal is not that immense anymore as it used to be. Even in the “metal media”. Do you see that as a good thing?

This is a two-edged blade, so to speak. In the music scene, one element is dependent on another, so in that way, I guess it's working in our favour.On the other hand, I believe that any genre within metal music tends to wither and die out, as a consequence of falling into generic paths/trends. 1349 is definitely not one of them- I'd rather leave than seeing that turning into 1349 reality. And I think that's the way we all feel about this.

- The reactions on the previous album, Revelations Of The Black Flame, were quite mixed. How important are reviews for you? Do they have any effect on your music?

No, absolutely nothing. If there is something that we'd like to try out, we will- with reference to your last question. About "Revelations of the Black Flame": We knew that it'd stir up a bunch of discussions before the release, but we still felt that for us, it was the nessecary thing to do- at that time.

- Demonoir was more pure traditional black metal than the previous one. Did you feel a need do so, or is it just a development as any other?
 

A lot of the material for both our latest albums was written simultaneously, so there was a process of separating what was to be one album, and what on the other. In that way, "Demonoir" is a follow up to Hellfire more than to "Revelations..." Also, personally I see "Demonoir" as a much more diverse, raffined and complex album than for instance "Hellfire", although the speed is present on the majority of the songs.

- Which black metal bands do you recommend? Any bands that are under-appreciated in your opinion?


The last band to capture my attention was the US band Wolves in the Throne Room. And I think DHG's (Dodheimsgard) last album is pretty fucking underrated. It's a masterpiece!

- Any chance for a concert in the Netherlands soon?

We are currently in the plans of setting up a European tour with our new booking agent, Factory Music. So the answer to you question is yes, that is very likely to happen...

- When can we expect a new album? Any style changes again?

 

It would be a shame if the Apocalypse was not accompanied by a 1349 album, I think... So isn't it 2012 it's going down? Time will show, and we are the chosen ones to be there, representing. And as always: Expect the unexpected...

- Thanks a lot for this interview!