donderdag 14 juli 2011

Interview (nl): Dark Funeral

Al jaren behoort het Zweedse Dark Funeral tot de succesvolste black metalbands. Achttien jaar geleden startten gitaristen Blackmoon en Lord Ahriman de band. Na in 1994 een EP uitgebracht te hebben met simpelweg de naam Dark Funeral, bracht de band twee jaar later de legendarische plaat The Secrets of the Black Arts uit. Sinds toen heeft Dark Funeral nog vijf albums uitgebracht, met als laatse wapenfeit het in 2009 verschenen Angelus Exuro pro Eternus. Hoofdbandlid Lord Ahriman beantwoordde een paar vragen.

- Ik schrok ervan toen ik net besefte dat het alweer vijftien jaar geleden is dat The Secrets of the Black Arts uitkwam. Ik weet nog dat ik dat album toen zag als een heel veelbelovende start. Hogesnelheids kwaliteitsblackmetal. Hoe kijk je terug op de beginjaren van de band?

Ja man, de tijd vliegt! De vroege jaren waren zacht gezegd behoorlijk chaotisch. Ik denk er met plezier aan terug.   

- Het album daarna, Vobiscum Satanas, wordt vaak genoemd als jullie beste album. Ben je het daarmee eens?


Het zit zo. Voor mij is elk album een weergave van mijn en de bands geestelijke toestand op het moment dat het album geschreven en opgenomen is. En wij gaan gewoon verder natuurlijk. Nieuwe dingen gebeuren in het leven, nieuwe dingen maken me kwaad, noem maar op. Dus wat mij betreft ligt het laatste album dat we geschreven hebben het dichtst bij mijn ziel, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe dan ook, ik beleef nog steeds aan het spelen van de nummers van Vobiscum Satanas en dan vooral het titelnummer.

- Alle Dark Funeral-albums zijn van hoge kwaliteit. Geen van de albums stelt op enige wijze teleur, ondanks het feit dat de band nogal wat ledenwisselingen heeft gehad. Hoe kan dat?


Dank je. Sinds Vobiscum Satanas ben ik hoofdverantwoordelijk voor het schrijven van alle nummers enzovoort, dus dat verklaart een hoop. En elke keer dat we een bezettingswisseling hadden, hebben we de lat hoger gelegd voor onszelf. Tegelijkertijd hebben we veel geluk gehad bij het vinden van nieuwe, meer getalenteerde muzikanten.

- Veel moderne black metalbands nemen hun teksten behoorlijk serieus. Ze staan echt voor wat ze verkondigen in hun muziek. Geldt dit ook voor Dark Funeral?


Natuurlijk. Maar ik ben een behoorlijk teruggetrokken persoon, niet echt een prater. En daarnaast vind ik het makkelijker om mezelf via muziek uit te drukken dan met woorden, maar met de muziek kan ik genoeg delen en de luisteraar uitnodigen voor een hellerit door mijn eigen, persoonlijke duisternis.

- Een paar jaar geleden hebben jullie een enorme berg livemateriaal op DVD uitgebracht. Ten eerste: bedankt daarvoor! Maar waarom zoveel van dezelfde nummers en waarom zijn de opnames zo kort na elkaar gemaakt?


Nou, het hele idee achter die DVD-serie was om de fans een beter inzicht te geven in onze wereldwijde tour voor het album Attera Totus Sanctus. Tegelijkertijd wilden we ze een historische hellerit bieden met tonnen aan amateuropnames van onze hele carrière. En in zekere zin was deel één, met alleen beelden van Europese shows, bedoeld voor de Europese markt, terwijl deel twee, met daarop shows in Zuid-Amerika, bedoeld was voor de Zuid-Amerikaanse markt.

- Het viel me op dat Emperor Magus Caligula het publiek behoorlijk vaak bedankte tijdens concerten. Hoe belangrijk zijn fans voor jullie?


De fans zijn natuurlijk heel belangrijk voor elke band. Helaas zijn sommige bands zo blij met zichzelf als ze in een bepaalde mate succes hebben dat ze het contact met dat deel van de realiteit verliezen. Dat is iets dat wij nooit gedaan hebben en nooit zullen doen. We hebben altijd ons best gedaan om onze fans het respect te geven dat ze verdienen en we zijn niet bang om onze waardering naar ze uit te spreken. Vooral niet tijdens optredens. Aan de andere kant wordt het natuurlijk ook wel eens te intens, dus het moet wel een beetje in balans en op de juiste afstand blijven. Ik ben tenslotte niet de sociaalste persoon op aarde en ik ben er niet om iedereens beste vriend te zijn.

- Afgelopen jaar verlieten drie leden de band. Een van ze was zanger Emperor Magus Caligula. Ben je bang geweest dat dit het einde van Dark Funeral zou kunnen betekenen?


Nee. Hoewel we als band behoorlijk hecht zijn geweest, is het nog steeds zo dat ik zo'n beetje alles alleen regel, inclusief het schrijven van nummers tot aan de zakelijke kant. Chaq Mol heeft me natuurlijk wel altijd bijgestaan en dat doet hij nog steeds. Dus in dat opzicht is er nooit echt iets veranderd. Ik ben niet iemand die achterom kijkt, maar vooruit om te kunnen anticiperen op situaties die zich voor kunnen doen. En zolang ik de kern van de band ben, zal ik de vlag van de Zweedse Black Metal blijven zwaaien. Wie er ook verdwijnt of blijft, ik blijf zo lang doorgaan met Dark Funeral als ik kan.

- Gelukkig is drummer Dominator terug bij de band en pas geleden hebben jullie ook een nieuwe zanger gevonden. wat zijn je verwachtingen voor de toekomst met deze samenstelling?Ja, Dominator is terug! Hij is niet alleen een geweldige drummer, maar ook een heel goede vriend. Ik ben echt heel blij dat hij weer terug is bij de band. Sinds de bezettingswisseling een feit is, hebben we de intentie een nieuwe, veel sterkere en veel hechtere line-up te bouwen. En naast het vinden van nieuwe, uiterst professionele en volledig toegewijde leden, wilde ik heel graag dat die nieuwe leden ook een sterke binding hebben met alles rondom de band. En nu de bezetting compleet is, geniet ik er echt enorm van. Het blijkt nog beter te gaan dan ik verwachtte. Ik ben er zeker van dat dit zichtbaar zal zijn, vooral wanneer we de podia weer komen afslachten. Wees gewaarschuwd! Binnenkort zullen jullie Dark Funeral meemaken op de meest intense, helse manier ooit!

- Hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe bassist? Is er al nieuws te melden?

Eigenlijk hebben we al een paar maanden een bassist. We maken hem binnenkort bekend aan de wereld.

- Tegenwoordig lijkt de Zweedse black metal-scene behoorlijk veel overtuigender dan de Noorse. Bands als Watain, Ondskapt, Marduk en Dark Funeral lijke niet echt veel Noorse concurrentie te hebben. Hoe kon dat gebeuren? Wat is er mis gegaan in Noorwegen?

Moeilijk te zeggen, maar ik heb nooit echt enige vorm van competitie opgemerkt tussen Zweden en Noorwegen. Dark Funeral is een klasse apart, denk ik.

- Naar wat voor muziek luister je zelf? Heb je nog black metal-aanraders?

Ik luister naar allerlei soorten metal. Vooral extreme metal trouwens, maar ook soms wat dark industrial af en toe.

- Wat kunnen we van jullie verwachten in de toekomst? Een nieuw album? Een tour?

We zijn momenteel druk bezig met oefenen om in een geweldige vorm te komen zodat we zo snel mogelijk kunnen gaan touren om de hel weer eens te laten losbreken. En zodra we zogezegd "tourklaar" zijn, is er hopelijk genoeg tijd om weer verder te kunnen met het schrijfproces voor een nieuw album waar ik een tijdje geleden al aan begonnen ben.

- Bedankt voor je tijd en je antwoorden!

Bedankt voor je interesse en steun!

Dark Funeral-albums, -DVD's en allerlei andere bandspullen zijn te verkrijgen op Diabolis Wear.

Interview (en): Dark Funeral

For many years Swedish band Dark Funeral has been one of the most successful acts in black metal. 18 years ago guitarists Blackmoon and Lord Ahriman started the band and two years after releasing an EP in 1994 simply called Dark Funeral, the band released the legendary The Sectrets of the Black Arts. Since that time the band released 5 more albums. Angelus Exuro pro Eternus from 2009 being the latest one. Main band member Lord Ahriman answered some questions.

- It shocked me a bit that it’s already 15 years ago that The Secrets of the Black Arts was released. I remember that album as a very promising start. High quality high speed black metal. How do you look back to the years of the beginning of the band?

Yeah man, time flies fast! The early years was quite chaotic and crazy to say the least. However, I still remember it as a great time.

- The album after that, Vobiscum Satanas, is often mentioned as Dark Funeral’s best album. Do you agree with that?


Here's the deal. For me each album reflects my, and the band´s, state of mind at the period of time it is written and recorded. After that I/we move on obviously. New things happens in life, new things pisses me off and whatnot. So for me it's always the very latest album I/we have written that lies closest to my soul, if you know what I mean!? However, I still enjoy playing many of the songs from the Vobiscum Satanas album, and especially the title track.

- All Dark Funeral albums are of high standards. None of the albums is disappointing in any way, despite the band had quite a few lineup changes. How does Dark Funeral maintain this high quality?


Thanks. Ever since the Vobiscum Satanas album I have been main responsible for the song writings and so forth, so that may explain a lot. Also, every time we have been through a line-up change we have always raised the bar for ourselves. And at the same time we have been fortunate to find new and more talented musicians.

- A lot of modern black metal bands take their lyrics pretty serious. They really stand for what they preach in their music. Is this also the case in Dark Funeral?


Of course. But I'm pretty private, and not much of a talker. And besides, I think it is easier to express myself through music than through words. However, through the music I share enough and invite the listener to a hellride throughout my own private darkness.

- A few years ago you released  an enormous amount of live material on DVD’s. First of all: thanks for that! But why so much of the same songs and why is it all recorded in more or less the same period?


Well, the whole idea with the series of those two DVD's was to give the fans a closer insight from our world-wide touring for the "Attera Totus Sanctus" album. And at the same time offer them a historic hellride with tons of amateur footage throughout our entire career. And in a way, part one, which feature only shows from the European leg of the tour, was meant to serve for the European market, while part 2, which feature shows from the South American part, for the South American market.

- I noticed that Emperor Magus Caligula thanked the audience quite a lot during live performance. How important are the fans for you?


The fans are obviously a very important factor for any band out there. Unfortunately some bands get such an ego boost when they reach a certain success, whereof they forget that part and lose touch with reality. That something we never have, or will ever do. We have always tried our best to treat our fans with the respect they deserve, and we're not afraid to show our appreciation towards them, especially not when we're on stage. However, sometimes it obviously gets too intense so one have to keep a certain balance and distance too. I'm after all not the most social guy on the planet. And I'm not here to be everyone's best friend.

- Last year three members left Dark Funeral. One of them was singer Emperor Magus Caligula. Did you fear that this could be the end of Dark Funeral?


No. And even though we've been pretty tight as a band, fact still remains that I have always run pretty much everything by myself, which includes everything from the song writings to the business side of things. Chaq Mol have obviously been at my side at all time, and still is. So in that sense nothing have really changed. I'm not the one who look back, but rather forward and try to overcome whatever situation that occur. And as long as I personally have the soul in the band, I will continue to wave the flag of Swedish Black Metal. And no matter who stays or leaves, I will continue with the Dark Funeral crusade as long as my spirit is there.

- Fortunately Dominator returned recently and you also found a new singer. What are your expectations of the new line up?


Yes, Dominator is back! He's not only an amazing drummer, but also a very good friend. And I'm truly glad he's back in the band! Already when a line-up change was a fact, I/we set out with the intention to build a new, much stronger and sustainable line-up. And besides finding new, highly professional and totally dedicated members, one thing I really wanted, was to find members who shared a much stronger engagement, with everything that surrounds the band. And now when the new lineup is all set in place, I can only enjoy the shit out of the situation. It actually turned out better than expected. And I'm quite sure this will also be noticed, especially when you see us annihilating the stage again. Be aware! You're soon about to experience DARK FUNERAL in the most intense and hellish way ever!

- How is the search for a new bass player going? Any news about that?

Actually, we have had a bass player installed for the past couple of month already. He will be announced to the world shortly.

- Nowadays the Swedish black metal scene seems much more convincing than the Norwegian.  Bands like Watain, Ondskapt, Marduk and Dark Funeral don’t really seem to have any Norwegian competition. How did that happen? What went wrong in Norway?

Hard to tell, but I've never really experienced it to be some kind of competition between Sweden and Norway. Dark Funeral is in a league of it´s our own I think.

- What kind of music do you listen to? Any black metal recommendations?


I listen to all kinds of Metal, mainly extreme Metal though, but also some dark industrial stuff once in a while.

- What can we expect in the future? A new album? A tour?

We are currently busy rehearsing to get in killer shape and to be able to hit the road as soon as possible to unleash hell upon mankind once again! And as soon as we're "live ready" so to speak, there will hopefully be enough time to catch up on the writing process that I already have begun for a new full-length album.

- Thanks a lot for your time and answers!

Thanx for your interest and support!

Dark Funeral albums, DVD's and other merchandise are available through Diabolis Wear.